Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme

Arketip Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Arketip”), müşterilerinin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili hizmet verdiğimiz ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yetkilileri, çalışanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkili bulunduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Aşağıdaki maddeler, copy2.online web sitesinde, alt alanlarında, Copy 2 Online masaüstü ve mobil uygulamasında toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

1. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir.

2. Tanımlar

 • 2.1. Şirket: Arketip Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Ticaret Sicil Numarası: 292148-5)

 • 2.2. İlgili Kişi: Müşteriler, servis sağlayıcılar ve diğer üçüncü kişiler.

 • 2.3. Kişisel Veri: Size ilişkin her türlü kişisel nitelikte olan bilgi.

 • 2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, işlenmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 • 2.5. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 • 2.6. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilme yöntemi de dâhil olmak üzere herhangi bir yöntemle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

3. Kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan yöntem

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3) ve (4) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ödeme yönteminize ilişkin kredi kartı, bankka hesabı vb. gibi finansal bilgiler Şirket tarafından depolanmaz. Söz konusu bilgiler, Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. Türkiye (“Paratika”) veya uygun gördüğümüz herhangi başka bir ödeme yöntemi kuruluşu veya banka tarafından işlenmektedir. Paratika finansal bilgilerinizin güvenliğini SSL sistemi kullanarak taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece veya Şirket’in ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Web sitemizde verileriniz sitemizde daha verimli bir ziyaret gerçekleştirebilmeniz için çerezler aracılığıyla kaydedilmektedir. Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

4. Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize göre daha hızlı cevap verilebilmesi, sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, bunları yapabilmek için analiz edilmesi ve size özel faydaların sunulabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler yapılabilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde dâhilinde işlenecektir.

Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Arketip hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

Araştırma amacıyla, site, masaüstü ve mobil uygulaması ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştiririz ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz. Copy 2 Online web sitesinde, masaüstü ve mobil uygulamasında kişiselleştirilmiş içerik sağlamak için, site ziyaret verilerini kişisel bilgilerinizle birleştirebiliriz.

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde Copy 2 Online web sitesi, masaüstü ve mobil uygulaması, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

5. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kurumlar ve aktarım amacı

Arketip, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Açık rıza olmaksızın Arketip’in kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

6. Kişisel verilerinize dair haklarınız

Arketip olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Kişisel verilerinizin güncellenmesi ve başvuru hakkınız

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri ekleyerek Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Başvuruda aşağıdakilerin bulunması zorunludur;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve yukarıda açıklanan diğer bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesi’nde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Mimar Sinan Mah. Akarsu Sk. Çetin Apt. No: 7/5 Çekmeköy/İstanbul/Türkiye adresine, kimliğinizi tespit edici belgeleri yanınızda bulundurarak bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda açıklanan diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.